Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Sprawozdanie z V posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

04.06.2014

Protokół z V posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

Dnia 04.06.2014 o godzinie 18:00 w Łodzi (Klub Spadkobierców, ul. Piotrkowska 77), odbyło się V posiedzenie zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2013-2015. Na posiedzeniu stawiło się 8/9 członków zarządu: prof. Jarosław Kaźmierczak, dr hab. Oskar Kowalski, dr hab. Przemysław Mitkowski, dr hab. Maciej Sterliński, dr Radosław Kiedrowicz, dr hab. Ewa Lewicka, dr Artur Fuglewicz, dr Włodzimierz Mojkowski.

Podczas posiedzenia:

 1. Prof. Jarosław Kaźmierczak przedstawił aktualności związane z bieżącą XXV Konferencją Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2014. Zwrócono uwagę na problem odmawiania przez niektórych wykładowców prowadzenia i uczestniczenia w sesjach naukowych podczas bieżącej konferencji. Ustalono, że permanentne uchylanie się od takiego obowiązku może skutkować skreśleniem z listy wykładowców SRS PTK.

 2. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą terminu i miejsca XXVI Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2015. Jednogłośnie podjęto uchwałę o ustaleniu terminu konferencji na 28-30 maja 2015r. z możliwością 1 dniowego przesunięcia zależnego od organizatora.  Zobligowano prof. Jarosława Kaźmierczaka do zgłoszenia terminu konferencji zarządowi PTK. Zgłoszono 2 propozycje organizacji konferencji: Sopot (organizator profesor Grzegorz Raczak) oraz Wisła (organizator dr hab. Oskar Kowalski). Ustalono, że ostateczna decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu zarządu w oparciu o przedstawiony kosztorys organizacji konferencji. 

 3. Stan zgłaszania wniosków o stypendia szkoleniowe SRS PTK przedstawił prof. Jarosław Kaźmierczak. W przewidzianym terminie złożono 7 wniosków, wszystkie spełniały wymagane regulaminem kryteria. Jednogłośnie podjęto uchwałę zwiększającą do 7 (z 4) stypendia szkoleniowe SRS PTK na 2014r. (Uchwała Zarządu SRS PTK nr V/1/2014).  Podjęto uchwałę o przyznaniu wszystkim kandydatom stypendium szkoleniowego SRS PTK (Uchwała Zarządu SRS PTK nr V/2/2014). Zdecydowano, iż w kolejnym roku kalendarzowym niezbędne będzie opracowanie klucza, wg którego będą przyznawane stypendia szkoleniowe SRS PTK, jeśli wszyscy kandydaci spełnią wymagane kryteria.

 4. Jednogłośnie podjęto uchwałę (Uchwała Zarządu SRS PTK nr V/3/2014). o finansowaniu składki EHRA za 2015r. przez SRS PTK dla pierwszych autorów prac naukowych  prezentowanych na konferencji Polstim 2014 w Łodzi.

 5. Stan zgłaszania wniosków o certyfikat indywidualny przedstawił dr hab. Przemysław Mitkowski. Dotąd przyznano 44 certyfikaty. Rozpatrywano kolejne zgłoszone wnioski. Przegłosowano przyznanie odpowiednich certyfikatów, kolegom którzy spełnili określone regulaminem warunki.  

 6. Jednogłośnie podjęto uchwałę (Uchwała Zarządu SRS PTK nr V/4/2014). o przedłużeniu do końca 2015 roku (obecnie do końca 2014r) certyfikatów indywidualnych dla osób nie spełniających wszystkich wymaganych regulaminem kryteriów (np. specjalizacja z kardiologii, wykonanie mniejszej niż wymagana liczby zabiegów) w celu ich uzupełnienia. Zobligowano dr hab. Przemysława Mitkowskiego do zgłoszenia tego faktu zarządowi PTK i przygotowaniu stosownego aneksu do regulaminu.

 7. Przeprowadzono dyskusję nad regulaminem przyznawania certyfikatów indywidualnych SRS PTK w zakresie urządzeń wszczepialnych i elektrofizjologii dochodząc do wniosku, iż wymaga on uzupełnienia w zakresie:
  • kryteriów odnawiania certyfikatu eksperta-zdecydowano, iż wystarczające będzie udokumentowanie aktywności zawodowej eksperta
  • kryteriów odnawiania certyfikatu SRS PTK (ważny 5 lat) w przypadku posiadania tożsamego certyfikatu EHRA (ważny 10 lat)
  Przedstawienie szczegółowego projektu zmian regulaminu powierzono  dr hab. Przemysławowi Mitkowskiemu

 8. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą projektu grantu naukowego SRS PTK.
  Postanowiono o wprowadzeniu następujących poprawek:
  • Aplikant musi dołączyć zgodę jednostki macierzystej na realizację grantu w tej jednostce
  • Przyznane środki pieniężne mogą zostać wydane tylko w związku z obsługą grantu a zostaną rozliczone wyłącznie na podstawie przedstawionych faktur
  • Termin realizacji projektu nie może przekraczać 12 m-cy. Czas na opublikowanie lub przyjęcie do druku pracy powstałej w związku z przyznanym grantem (wyłącznie  czasopiśmie znajdującym się na liście filadelfijskiej) nie może przekraczać 12 kolejnych m-cy od zakończenia realizacji projektu.
  • W przypadku nie opublikowania lub nieprzyjęcia do druku ww. pracy beneficjenci grantu zostaną pozbawieni ubiegania się o jakikolwiek grant i/lub stypendium naukowe SRS PTK w przyszłości

  Przedstawienie szczegółowego projektu zmian powierzono dr hab. Maciejowi Sterlińskiemu. 

 9. Ustalono, iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu (czwartek 18.09.2014 w godz. 12:45 – 14:15 sala 403)

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK                      

Jarosław Kaźmierczak

 

Sekretarz Zarządu SRS PTK

Radosław Kiedrowicz