Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Sprawozdanie z I posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

27.09.2013

Dnia 27.09.2013 o godzinie 13.00 we Wrocławiu, podczas XVII kongresu PTK, odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2013-2015. Na posiedzeniu stawiło się 8 z 9  członków zarządu: prof. Jarosław Kaźmierczak, dr hab. Oskar Kowalski, dr hab. Przemysław Mitkowski, dr hab. Andrzej Przybylski, dr hab. Maciej Sterliński, dr Artur Fuglewicz, dr Włodzimierz Mojkowski, dr Radosław Kiedrowicz oraz zaproszony gość prof. Andrzej Lubiński.

Podczas posiedzenia:

1. W głosowaniu tajnym wybrano sekretarza zarządu SRS dr Radosława Kiedrowicza oraz skarbnika zarządu SRS dr hab. Macieja Sterlińskiego

2.  Powołano zespoły ds.:

 • kontaktów z EHRA – P.Mitkowski, J.Kaźmierczak
 • kontaktów z mediami – W.Mojkowski, E.Lewicka
 • kontaktów z ZG PTK – O.Kowalski, A.Fuglewicz, J.Kaźmierczak
 • certyfikatów indywidualnych – P.Mitkowski, M.Sterliński, A.Fuglewicz
 • certyfikatów pracowni – J.Kaźmierczak, A.Przybylski

3. Ustalono wstępny plan kolejnych zebrań zarządu:

 • 7.XI.2013r. Jachranka, po zebraniu Rady Naukowej „W Dobrym Rytmie”
 • 12.XII.2013r.Łask, Hotel Columna Medica przy okazji sympozjum Akademii Elektroterapii „Niestandardowe metody postępowania u chorych po NZK”
 • 30.I.2014r. Warszawa Siedziba PTK, godz.11.00, przed/ po spotkaniu Komitetu Naukowego Polstim 2014
 • 11.III.2014r. Warszawa Siedziba PTK, godz.11.00
 • 24.IV.2014r. Warszawa Siedziba PTK, godz.11.00, przed/ po spotkaniu Komitetu Naukowego Polstim 2014
 • 4.VI.2014r. godz. 19.00 Łódź przed Polstimem 2014

4. Zapoznano się z bieżącym stanem finansowym SRS PTK oraz dokonano rozliczenia finansowego konferencji SRS PTK „Polstim 2013”, ustalając podział zysku 30% dla komitetu organizacyjnego, 70% dla SRS PTK

5. Podjęto decyzję o stałym zatrudnieniu sekretarki Zarządu SRS PTK funkcjonującej przy Przewodniczącym SRS

6. Wybrano miejsce i czas konferencji SRS PTK „Polstim 2014” – Łódź 5-7 czerwca 2014r. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego wybrano prof. Andrzeja Lubińskiego

7. Wybrano Przewodniczącego i skład Komitetu Naukowego konferencji SRS Polstim 2014: Przewodniczący – dr hab. Oskar Kowalski, Komitet Naukowy-  Zarząd SRS PTK, prof.  Andrzej Lubiński, prof. Maria Trusz-Gluza, dr Artur Baszko, prof. Łukasz Szumowski.

8. Przeprowadzono wstępną dyskusję nad kształtem konferencji ustalając, iż konferencja będzie trwać 2 dni 5 i 6 czerwca 2014r. , trzeciego dnia (7 czerwca) odbędą się kursy/warsztaty z zabiegami „na żywo” transmitowanymi z Kliniki Kardiologii Szpitala Weteranów w Łodzi. Dalszą dyskusję przesunięto na kolejne spotkania.

9. Przeprowadzono dyskusję na temat certyfikacji indywidualnej oraz certyfikacji pracowni. Potwierdzono wejście w życie certyfikatów indywidualnych z dniem 01.01.2014r. Ustalono osobną certyfikację dla pracowni elektrofizjologii i elektroterapii (stymulatory, ICD, CRT). Ustalono, iż warunkiem certyfikacji pracowni będzie prowadzenie księgi zdarzeń niepożądanych oraz prowadzenie rejestru (ów) ustalonych przez zarząd SRS. Ustalono, iż szczegółowy projekt certyfikacji zostanie opracowany w grupach i przedstawiony na następnym posiedzeniu zarządu:

 • grupa ds. elektrofizjologii: J. Kaźmierczak, O. Kowalski, A. Fuglewicz
 • grupa ds. elektroterapii: P. Mitkowski, M. Sterliński, A. Przybylski, W. Mojkowski

10.  Przeprowadzono dyskusję na temat uruchomienia rejestrów elektrofizjologii i elektroterapii. Zaproponowano uruchomienie rejestrów: ICD/CRT, ablacji AF, powikłań elektroterapii. Ustalono, iż szczegółowy projekt rejestrów zostanie opracowany w grupach i przedstawiony na następnym posiedzeniu zarządu:

 • Rejestr  ICD: A. Lubiński, W. Mojkowski
 • Rejestr ablacji AF: J. Kaźmierczak, O. Kowalski

Zaproponowano nie tworzenie osobnego rejestru powikłań elektroterapii ale o dołączeniu informacji o powikłaniach do innych rejestrów.

11. Zaproponowano i przegłosowano opłacenie członkostwa w EHRA pierwszym autorom prac zaprezentowanych podczas konferencji POLSTIM- ustalono, iż projekt opracuje P. Mitkowski

12. Zaproponowano dokładne ustalenie zasad przyznawania logo SRS PTK oraz obejmowania patronatem SRS warsztatów i konferencji elektroterpii/elektrofizjologii - ustalono, iż projekt opracuje O. Kowalski.

13. Zaproponowano objęcie patronatem i opłacenie przez SRS PTK staży doskonalących z elektroterapii/elektrofizjologii - ustalono, iż projekt opracuje A. Przybylski.

14. Wobec napływających informacji o zdarzeniach niepożądanych związanych z urządzeniami wszczepialnymi formy Boston Scientific. Zarząd SRS zobowiązał O. Kowalskiego do uszczegółowienia ww. informacji.

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK   Sekretarz Zarządu SRS PTK
Jarosław Kaźmierczak
  Radosław Kiedrowicz