Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z III posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

13.12.2013

Dnia 13.12.2013 o godzinie 14,00 w Łasku, po zakończeniu konferencji Akademii Elektroterapii) odbyło się III posiedzenie zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2013-2015. Na posiedzeniu stawiło się 8/9 członków zarządu: prof. Jarosław Kaźmierczak, dr hab. Oskar Kowalski, dr hab. Przemysław Mitkowski, dr hab. Andrzej Przybylski, dr hab. Maciej Sterliński, dr Artur Fuglewicz, dr Włodzimierz Mojkowski i dr hab. Ewa Lewicka.

Podczas posiedzenia:

1. Ustalono, iż kolejne zebranie połączone z I zebraniem Komitetu Naukowego Polstim 2014 odbędzie się 30 stycznia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie PTK w Warszawie.

2. Przeprowadzono dyskusję nad projektami certyfikacji pracowni elektrofizjologii i elektrostymulacji.

3. Projekt  certyfikacji pracowni elektrostymulacji (elektroterapia) przedstawił P. Mitkowski.

Warunki dla uzyskania I stopnia pozostawiono w kształcie ustalonym na poprzednim posiedzeniu Zarządu SRS. Ustalono i przegłosowano (5 za i 2 przeciw) poprawkę, że dla uzyskania II stopnia konieczne jest wykonanie co najmniej 150 implantacji urządzeń, w tym 40 ICD i 20 CRT rocznie (jako średnią z okresu 2 lat). W miejscu lokalizacji pracowni elektrostymulacji musi znajdować się ośrodek elektrofizjologii (dowolnego poziomu certyfikacji).
- III stopnia- Personel musi stanowić co najmniej 2 lekarzy, w tym co najmniej 1 ekspert elektrostymulacji i 1 operator elektrostymulacji. Konieczne jest wykonanie co najmniej 250 implantacji urządzeń, w tym 80 ICD, 40 CRT P/D jako średnią z okresu 2 lat. Konieczne jest prowadzenie ambulatoryjnych kontroli wczepionych urządzeń producentów dostępnych na rynku polskim. W miejscu lokalizacji pracowni elektrostymulacji musi znajdować się ośrodek elektrofizjologii (dowolnego poziomu certyfikacji).

4. Projekt  certyfikacji pracowni elektrofizjologii przedstawił J. Kaźmierczak.

Nie wniesiono poprawek do projektu ustalonego na poprzednim posiedzeniu Zarządu SRS.
Dodatkowo ustalono, że warunkiem uzyskania i utrzymania każdego certyfikatu pracowni (elektroterapia i elektrofizjologia) jest udział w rejestrach prowadzonych przez SRS.

5. Stan zgłaszania wniosków o certyfikat indywidualny przedstawił P. Mitkowski.
Wpłynęło 9 wniosków – w tym 6 niekompletnych, których nie rozpatrywano (do uzupełnienia).
Pozostałe 3 przegłosowano ZA.

6. Dyskutowano i przyjęto ostateczny kształt regulaminu „Szkoleń z elektroterapii i elektrofizjologii finansowanych przez  Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” –   do projektu regulaminu przedstawionego przez J. Kaźmierczaka wprowadzono poprawki:stypendium można wykorzystać tylko na pokrycie kosztów noclegu i transportu (faktury z hoteli, bilety). Częścią raportu będzie rozliczenie kosztów. Aplikacje należy składać do 8 marca 2014r. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się w czasie konferencji Polstim 2014.

7. Wybrano komisję do oceny ofert organizacji Polstimu 2014 – J. Kaźmierczak, 
     O. Kowalski, M. Sterliński, P. Mitkowski

8. Wstępna dyskusja nad stypendium naukowym (grant) SRS. Przyjęto wstępnie kwotę 50.000 zł / projekt. Liczba grantów w 2014r. – 1.
Szczegółowy projekt regulaminu przyznawania grantu opracuje M. Sterliński.

9. Dyskusja nad kształtem strony www SRS. Stwierdzono konieczność unowocześnienia i uporządkowania strony, poruszono problem pozycjonowania. Przewodniczący zobowiązał się w czasie 3 m-cy przedstawić nowy projekt strony.

10. Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK
Jarosław Kaźmierczak